Công bố bổ sung danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) 

Công bố bổ sung danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Công bố bổ sung danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) Blog
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 03/01/2019 về việc công bố bổ sung danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Theo Quyết định, có 12 dự án, công trình được bổ sung thí điểm áp dụng BIM trong danh sách đợt này. Các công trình, dự án dự kiến áp dụng BIM ở các khâu như: Thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành… Kinh phí thực hiện các công trình, dự án này được lấy từ nguồn vốn: tư nhân; vốn ngân sách nhà nước; …

Ban Chỉ đạo BIM, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai áp dụng BIM (hỗ trợ trình tự thủ tục, lựa chọn tư vấn BIM…); Tổ chức hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng BIM đối với các chủ đầu tư/ban quản lý dự án của các dự án thí điểm áp dụng BIM; Cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ nghiệp vụ cho các dự án thí điểm áp dụng BIM…

Các Chủ đầu tư thí điểm áp dụng BIM có trách nhiệm rà soát các thủ tục và điều kiện cần thiết để triển khai áp dụng BIM (kinh phí, lựa chọn tư vấn BIM...), kịp thời kiến nghị Ban chỉ đạo BIM hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn BIM phù hợp với nhiệm vụ cần thực hiện của dự án; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo BIM trong quá tình triển khai thực hiện áp dụng BIM.

Để triển khai áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng, ngày 22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình với quan điểm Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Các mục tiêu cụ thể của việc áp dụng BIM cũng đã được nêu trong Quyết định phê duyệt Đề án.

NLM

  • Chia sẻ