Cầu Cửa Đại 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Cầu Cửa Đại

Dự án/công trình thí điểm áp dụng BIM: Cầu Cửa Đại

Địa điểm: xã Nghĩa Phú và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đấu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Nguồn vốn: Vốn đầu tư công

Quy mô vốn: 2250 tỷ đồng

Dự kiến áp dụng BIM: Thi công, hoàn công, quản lý vận hành

Tiến độ thực hiện của dự án/công trình: 2017 -2020