Hồ chứa nước Cánh Tạng 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Hồ chứa nước Cánh Tạng

Dự án/công trình thí điểm áp dụng BIM: Hồ chứa nước Cánh Tạng

Địa điểm: Huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Dung tích: 90,5 triệu m3

Chủ đấu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguồn vốn: Vốn đầu tư công

Quy mô vốn: 3115 tỷ đồng

Dự kiến áp dụng BIM: Thiết kế, thi công, hoàn công

Tiến độ thực hiện của dự án/công trình: 2018 -2022